Kosila
Tiedonhallinta

Pitkäaikainen ja kokenut M‑Files ratkaisujen toimittaja. Tiedonhallinnan asialla jo vuodesta 2008.

Meistä, mikä on Kosila Tiedonhallinta?

M-Files on yksi tie­don­hal­lin­nan maa­il­man­laa­jui­sis­ta joh­ta­jis­ta. M-Filesin inno­va­tii­vi­nen ja help­po­käyt­töi­nen doku­ment­tien­hal­lin­ta lisää työn tuot­ta­vuut­ta sekä paran­taa laa­tua mah­dol­lis­tamal­la tie­don nopean löy­ty­mi­sen sekä sen tehok­kaan ja tur­val­li­sen käy­tön mis­sä tahan­sa asiayh­tey­des­sä. Työn­kul­ku­jen auto­ma­ti­sointi puo­les­taan tekee työstä entis­tä joh­don­mu­kaisempaa sekä vähen­tää vir­heiden mää­rää. Lisäksi M-Files pie­nen­tää lii­ke­toi­min­ta­ris­ke­jä var­mis­ta­mal­la vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den. 

Kosila on ollut M-Filesin yhteis­työ­kump­pa­ni jo vuo­des­ta 2008 ja kaik­ki asian­tun­ti­jam­me ovat M-Files- ser­ti­fioi­tu­ja. Olemme toteut­ta­neet yri­tyk­sil­le ja jul­kis­hal­lin­nol­la jo yli 200 pro­jek­tia, jois­ta moni on pit­kä­ai­kainen, jopa vuo­sia kes­tänyt kehi­tys­pro­jekti. Julkishallinnon rat­kai­sut täyt­tä­vät SÄHKE2-vaa­ti­mukset. 

Toimimme koko Suomen alu­eel­la ja olem­me osa yli 500 hen­gen Hilla Group -kon­ser­nia. 

Kosila on M‑Filesin Certified Delivery Partner ja Premier Reseller.

Tiedonhallinnan asiantuntijamme auttavat kaikilla aloilla ja kaikissa tehtävissä

Liiketoimintaroolit

Jokainen jäsen tuo tii­miin oman panok­sen­sa, toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta laa­dun­val­von­nan asian­tun­ti­jaan. Kysy, miten Kosilan tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­sut voi­vat hel­pot­taa sinun päi­vit­täis­tä työtäsi.

Toimialat

Eri aloil­la on omat tar­peen­sa ja haas­teen­sa, oli­pa kyse val­mis­ta­vas­ta teol­li­suu­des­ta tai ter­vey­den­huol­los­ta. Pyydä esit­te­ly, miten Kosilan tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät sopi­vat liiketoimintaasi.

Sovellukset

Projektinhallinnasta vakioi­tui­hin toi­min­taoh­jei­siin ja sopi­muk­sen elin­kaa­ren hal­lin­taan – jokai­nen käyt­tö­koh­de on eri­lai­nen. Kysy, miten M‑Filesin avul­la voi hal­li­ta kaikkea.

Asiantuntijamme aut­ta­vat yri­tyk­siä lisää­mään myyn­tiä, tehos­ta­maan toi­min­taan­sa ja luo­maan kilpailuetua.