Ajankohtaista

Tuoreimmat kuulumiset Kosila Tiedonhallinnalta

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jussi Juntumaan pol­ku kosi­la­lai­sek­si on hie­man poik­keuk­sel­li­nen ja hänen sydän­tään lähel­lä on tek­nis­ten rat­kai­su­jen käy­tet­tä­vyys. – Koulutukseltani olen jul­kis­hal­lin­non mer­ko­no­mi vuo­si­mal­lia 1995. Varsinainen työ­ura­ni alkoi…

read more
Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Tiedon olles­sa yri­tyk­sis­sä kaik­kien nopeas­ti löy­det­tä­vis­sä, saa­daan aikaan parem­pia tulok­sia ja työs­ken­te­ly tehos­tuu. Kosilan M‑Files-rat­kai­sut tar­joa­vat inno­va­tii­vi­sen meta­tie­to­poh­jai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja työn­kul­ku­jen auto­maat­ti­sen hal­lin­nan. Sano hyvästit…

read more
Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobii­li­so­vel­luk­sel­la Nive Notiksella voi­daan rapor­toi­da mitä tahan­sa tie­toa ken­täl­tä. Asiakas mää­rit­te­lee itse sen, mitä tie­to­ja kerä­tään. Mobiilisovelluksen kaut­ta voi­daan lisä­tä kuvia, videoi­ta, sijain­ti­mer­kin­tö­jä, poh­ja­piir­rok­sia, lukea…

read more
Palkitsevinta on nähdä asiakkaan päivittäisen työn helpottuminen.

Palkitsevinta on nähdä asiakkaan päivittäisen työn helpottuminen.

Tiinan ja Kosilan tiet koh­ta­si­vat Kosilan ja M‑Filesin yhteis­työs­sä jär­jes­tä­män Kosila Akatemian rek­ry­toin­ti­kou­lu­tuk­sen myö­tä. Koulutus kes­ti puo­li­sen vuot­ta, pitäen sisäl­lään tii­vis­tah­tis­ta opis­ke­lua sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Useamman vuo­den koke­muk­sen ja…

read more
M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

Vaasalainen säh­kö- ja ener­gia­teol­li­suu­den ali­han­kin­tayh­tiö SOP-Metal Oy on jo vuo­sien ajan luot­ta­nut tie­don­hal­lin­nas­sa Kosilan M‑Files-poh­jai­seen jär­jes­tel­mään.    Aikaisemmin yhtiös­sä ei ollut yhte­näis­tä käy­tän­töä, vaan doku­men­tit sijaitsivat…

read more
M‑Files sopivuus tiedonhallintaan julkishallinnossa

M‑Files sopivuus tiedonhallintaan julkishallinnossa

Päivän tren­di tie­don­hal­lin­nas­sa on vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus. EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR) ja Tietosuojalaki sekä uusin vaa­ti­mus­ten­tuo­ja, Laki jul­ki­sen hal­lin­non tie­don­hal­lin­nas­ta eli Tiedonhallintalaki (TihL), ovat vii­me vuo­si­na tuo­neet pal­jon vaa­ti­muk­sia julkishallinnon…

read more
Mitä hyötyä Compliance ‑ajattelusta on julkishallinnoille?

Mitä hyötyä Compliance ‑ajattelusta on julkishallinnoille?

Suomentaen Compliancessahan on kyse vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­des­ta. Julkishallinto on kaut­ta aikain jou­tu­nut otta­maan vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den tar­kas­ti huo­mioon. Löytyisikö Compliance ajat­te­lus­ta kui­ten­kin jota­kin hyö­dyn­net­tä­vää? Kokemukseni mukaan aina kan­nat­taa harkita…

read more