Konttoripiste ja Kosila räätälöivät M‑Filesia paikallisiin tarpeisiin

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen taival M‑Files-tiedonhallintajärjestelmän ja sitä toimittavan Kosilan kanssa alkoi yrityksen omista tarpeista. 

– Meillä oli tar­ve löy­tää huol­lon doku­men­toin­tiin ja huol­to­keik­ko­jen kir­jaa­mi­seen mobii­lis­ti toi­mi­va jär­jes­tel­mä ja alus­ta, muis­te­lee Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jarkko Pelto-Arvo.

– M‑Files oli entuu­des­taan tut­tu jär­jes­tel­mä, ja tie­sim­me sen ole­van käte­väs­ti rää­tä­löi­tä­vis­sä asia­kas­tar­pei­den mukai­ses­ti. Istuttiin Kosilan väen kans­sa alas ja teh­tiin hei­dän avul­laan kar­toi­tus­ta jär­jes­tel­mäs­tä ja mei­dän tarpeistamme.

Kun M‑Files saa­tiin Konttoripisteen aktii­vi­seen omaan käyt­töön, havah­dut­tiin huo­maa­maan, että saman­ta­pai­sia tar­pei­ta on yri­tyk­sen omil­la­kin pk-sek­to­rin ja jul­kis­hal­lin­non asiak­kail­la. Konttoripisteen ja Kosilan M‑Files yhteis­työ alkoi vuon­na 2014 ja kump­pa­nus­ten yhteis­työ on ollut antoisaa.

– Sittemmin olem­me teh­neet yhteis­työs­sä var­sin muka­vas­ti eri toi­mia­lo­jen toteu­tuk­sia. Yhteistyö on toi­mi­nut sau­mat­to­mas­ti. Me tun­nem­me asiak­kaam­me, mei­dät tun­ne­taan ja mei­hin luo­te­taan. Kosilalla taas on jär­jes­tel­mäs­tä mit­ta­va ymmär­rys ja tie­to­tai­to, jot­ka täy­den­tä­vät pake­tin toi­mi­vak­si, Pelto-Arvo tote­aa ja kuvai­lee Kosilaa luo­tet­ta­vak­si, osaa­vak­si ja rat­kai­su­kes­kei­sek­si toimijaksi.

– Kosilan panos­tus juu­ri tähän seg­ment­tiin takaa sen, että käy­tös­sä on riit­tä­vät resurs­sit eli käy­tän­nös­sä pro­jek­tien läpi­me­noa­jat ovat var­sin kohtuulliset.

M‑Filesin asia­kas­kun­ta vaih­te­lee yhden hen­gen toi­mis­tos­ta suu­riin toi­mis­toi­hin, eikä jär­jes­tel­mä tun­ne toi­mia­la­ra­joit­tei­ta, vaan tai­puu osaa­vis­sa käsis­sä monen­lai­seen käyt­töön. Asiakkaat toi­mi­vat itse tuo­te­ke­hit­te­li­jöi­nä, sil­lä jär­jes­tel­mä elää jat­ku­vas­ti ja rää­tä­löin­ti pai­kal­li­sin voi­min sujuu nopeasti.

M‑Filesin muun­tau­tu­mis­ky­ky ja rää­tä­löi­tä­vyys puo­les­taan takaa­vat sen, että kysees­sä on yri­tyk­sel­le pit­käi­käi­nen apuväline.

Toimitusjohtaja Jarkko Pelto-Arvon koke­mus­ten perus­teel­la Kosila on luo­tet­ta­va, osaa­va ja rat­kai­su­kes­kei­nen toimija.

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen pit­kä koke­mus jär­jes­tel­mäs­tä takaa sen, että oppia on ker­ty­nyt tas­kuun jo rut­kas­ti. Pelto-Arvo onkin havain­nut, että usein yri­tys­ten pul­lon­kau­lat ovat toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta samankaltaiset.

– On todel­la tär­ke­ää, että pys­tym­me pai­kal­li­ses­ti tar­joa­maan täl­lai­sen koko­nai­suus­kon­sep­tin. Käyttöönottoprojekteissa pääs­tään toi­mi­maan pai­kal­li­ses­ti ja asiat hoi­tu­vat nopeasti.

Paikallisten palveluiden hyödyntäminen on Pelto-Arvolle tärkeää.

– Näin pal­ve­lut pysy­vät omal­la paik­ka­kun­nal­la ja pääs­tään kehit­tä­mään ja mah­dol­li­ses­ti myös laa­jen­ta­maan toi­min­taa. Saadaan siis raha pyö­ri­mään omas­sa maa­kun­nas­sa, Pelto-Arvo sum­maa ja vir­nis­tää huo­man­neen­sa, että usein kes­ki­poh­ja­lai­sel­le paras yhteis­työ­kump­pa­ni on toi­nen keskipohjalainen.

– Kun toi­mim­me omal­la alu­eel­lam­me, hom­mat tah­to­vat sujua jou­he­vas­ti ja kom­mu­ni­koin­ti on mutkatonta.

– Jotta jär­jes­tel­mäs­tä saa­daan oikeas­ti hyvä, yhteis­työ­kump­pa­nil­la pitää olla aito tah­to­ti­la ymmär­tää lop­pua­siak­kaan bisnestä.

Lisää ajankohtaisia:

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan palvelupäällikkö Jussi Juntumaan polku kosilalaiseksi on hieman poikkeuksellinen ja hänen sydäntään lähellä on...

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella Nive Notiksella voidaan raportoida mitä tahansa tietoa kentältä. Asiakas...