Konttoripiste ja Kosila räätälöivät M‑Filesia paikallisiin tarpeisiin

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen tai­val M‑Files-tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män ja sitä toi­mit­ta­van Kosilan kans­sa alkoi yri­tyk­sen omis­ta tar­peis­ta. 

– Meillä oli tar­ve löy­tää huol­lon doku­men­toin­tiin ja huol­to­keik­ko­jen kir­jaa­mi­seen mobii­lis­ti toi­mi­va jär­jes­tel­mä ja alus­ta, muis­te­lee Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jarkko Pelto-Arvo

– M‑Files oli entuu­des­taan tut­tu jär­jes­tel­mä, ja tie­sim­me sen ole­van käte­väs­ti rää­tä­löi­tä­vis­sä asia­kas­tar­pei­den mukai­ses­ti. Istuttiin Kosilan väen kans­sa alas ja teh­tiin hei­dän avul­laan kar­toi­tus­ta jär­jes­tel­mäs­tä ja mei­dän tarpeistamme. 

Kun M‑Files saa­tiin Konttoripisteen aktii­vi­seen omaan käyt­töön, havah­dut­tiin huo­maa­maan, että saman­ta­pai­sia tar­pei­ta on yri­tyk­sen omil­la­kin pk-sek­to­rin ja jul­kis­hal­lin­non asiak­kail­la. Konttoripisteen ja Kosilan M‑Files yhteis­työ alkoi vuon­na 2014 ja kump­pa­nus­ten yhteis­työ on ollut antoisaa. 

– Sittemmin olem­me teh­neet yhteis­työs­sä var­sin muka­vas­ti eri toi­mia­lo­jen toteu­tuk­sia. Yhteistyö on toi­mi­nut sau­mat­to­mas­ti. Me tun­nem­me asiak­kaam­me, mei­dät tun­ne­taan ja mei­hin luo­te­taan. Kosilalla taas on jär­jes­tel­mäs­tä mit­ta­va ymmär­rys ja tie­to­tai­to, jot­ka täy­den­tä­vät pake­tin toi­mi­vak­si, Pelto-Arvo tote­aa ja kuvai­lee Kosilaa luo­tet­ta­vak­si, osaa­vak­si ja rat­kai­su­kes­kei­sek­si toimijaksi. 

– Kosilan panos­tus juu­ri tähän seg­ment­tiin takaa sen, että käy­tös­sä on riit­tä­vät resurs­sit eli käy­tän­nös­sä pro­jek­tien läpi­me­noa­jat ovat var­sin kohtuulliset. 

M‑Filesin asia­kas­kun­ta vaih­te­lee yhden hen­gen toi­mis­tos­ta suu­riin toi­mis­toi­hin, eikä jär­jes­tel­mä tun­ne toi­mia­la­ra­joit­tei­ta, vaan tai­puu osaa­vis­sa käsis­sä monen­lai­seen käyt­töön. Asiakkaat toi­mi­vat itse tuo­te­ke­hit­te­li­jöi­nä, sil­lä jär­jes­tel­mä elää jat­ku­vas­ti ja rää­tä­löin­ti pai­kal­li­sin voi­min sujuu nopeasti. 

M‑Filesin muun­tau­tu­mis­ky­ky ja rää­tä­löi­tä­vyys puo­les­taan takaa­vat sen, että kysees­sä on yri­tyk­sel­le pit­käi­käi­nen apuväline. 

Toimitusjohtaja Jarkko Pelto-Arvon koke­mus­ten perus­teel­la Kosila on luo­tet­ta­va, osaa­va ja rat­kai­su­kes­kei­nen toimija.

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen pit­kä koke­mus jär­jes­tel­mäs­tä takaa sen, että oppia on ker­ty­nyt tas­kuun jo rut­kas­ti. Pelto-Arvo onkin havain­nut, että usein yri­tys­ten pul­lon­kau­lat ovat toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta samankaltaiset. 

– On todel­la tär­ke­ää, että pys­tym­me pai­kal­li­ses­ti tar­joa­maan täl­lai­sen koko­nai­suus­kon­sep­tin. Käyttöönottoprojekteissa pääs­tään toi­mi­maan pai­kal­li­ses­ti ja asiat hoi­tu­vat nopeasti. 

Paikallisten palveluiden hyödyntäminen on Pelto-Arvolle tärkeää.

– Näin pal­ve­lut pysy­vät omal­la paik­ka­kun­nal­la ja pääs­tään kehit­tä­mään ja mah­dol­li­ses­ti myös laa­jen­ta­maan toi­min­taa. Saadaan siis raha pyö­ri­mään omas­sa maa­kun­nas­sa, Pelto-Arvo sum­maa ja vir­nis­tää huo­man­neen­sa, että usein kes­ki­poh­ja­lai­sel­le paras yhteis­työ­kump­pa­ni on toi­nen keskipohjalainen. 

– Kun toi­mim­me omal­la alu­eel­lam­me, hom­mat tah­to­vat sujua jou­he­vas­ti ja kom­mu­ni­koin­ti on mutkatonta. 

– Jotta jär­jes­tel­mäs­tä saa­daan oikeas­ti hyvä, yhteis­työ­kump­pa­nil­la pitää olla aito tah­to­ti­la ymmär­tää lop­pua­siak­kaan bisnestä.

Lisää ajankohtaisia: