M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

Vaasalainen säh­kö- ja ener­gia­teol­li­suu­den ali­han­kin­tayh­tiö SOP-Metal Oy on jo vuo­sien ajan luot­ta­nut tie­don­hal­lin­nas­sa Kosilan M‑Files-poh­jai­seen järjestelmään.  Aikaisemmin yhtiös­sä ei ollut yhte­näis­tä käy­tän­töä, vaan doku­men­tit...
M‑Files sopivuus tiedonhallintaan julkishallinnossa

M‑Files sopivuus tiedonhallintaan julkishallinnossa

Päivän tren­di tie­don­hal­lin­nas­sa on vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus. EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR) ja Tietosuojalaki sekä uusin vaa­ti­mus­ten­tuo­ja, Laki jul­ki­sen hal­lin­non tie­don­hal­lin­nas­ta eli Tiedonhallintalaki (TihL), ovat vii­me vuo­si­na tuo­neet...
Mitä hyötyä Compliance ‑ajattelusta on julkishallinnoille?

Mitä hyötyä Compliance ‑ajattelusta on julkishallinnoille?

Suomentaen Compliancessahan on kyse vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­des­ta. Julkishallinto on kaut­ta aikain jou­tu­nut otta­maan vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den tar­kas­ti huo­mioon. Löytyisikö Compliance ajat­te­lus­ta kui­ten­kin jota­kin hyödynnettävää? Kokemukseni mukaan...