Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jussi Juntumaan pol­ku kosi­la­lai­sek­si on hie­man poik­keuk­sel­li­nen ja hänen sydän­tään lähel­lä on tek­nis­ten rat­kai­su­jen käytettävyys. – Koulutukseltani olen jul­kis­hal­lin­non mer­ko­no­mi vuo­si­mal­lia 1995. Varsinainen...
Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Tiedon olles­sa yri­tyk­sis­sä kaik­kien nopeas­ti löy­det­tä­vis­sä, saa­daan aikaan parem­pia tulok­sia ja työs­ken­te­ly tehos­tuu. Kosilan M‑Files-rat­kai­sut tar­joa­vat inno­va­tii­vi­sen meta­tie­to­poh­jai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja työn­kul­ku­jen...
Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobii­li­so­vel­luk­sel­la Nive Notiksella voi­daan rapor­toi­da mitä tahan­sa tie­toa ken­täl­tä. Asiakas mää­rit­te­lee itse sen, mitä tie­to­ja kerä­tään. Mobiilisovelluksen kaut­ta voi­daan lisä­tä kuvia, videoi­ta, sijain­ti­mer­kin­tö­jä,...