M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

Vaasalainen säh­kö- ja ener­gia­teol­li­suu­den ali­han­kin­tayh­tiö SOP-Metal Oy on jo vuo­sien ajan luot­ta­nut tie­don­hal­lin­nas­sa Kosilan M‑Files-poh­jai­seen järjestelmään. 

Aikaisemmin yhtiös­sä ei ollut yhte­näis­tä käy­tän­töä, vaan doku­men­tit sijait­si­vat hajal­laan, ja oikean ja ajan­ta­sai­sim­man tie­dos­ton etsi­mi­nen oli usein työ­läs­tä. M‑Files-jär­jes­tel­mä tar­jo­si yhtiön tar­pei­siin sopi­van ratkaisun. 

– Nyt esi­mer­kik­si kaik­ki laa­dun­hal­lin­taan liit­ty­vät doku­men­tit ovat yhdes­sä pai­kas­sa, samoin kaik­ki val­mis­tuk­seen liit­ty­vät ohjeet ja työ­oh­jeet. Näiden lisäk­si on mää­ri­tel­ty luo­ki­tuk­set eri­tyyp­pis­ten doku­ment-tien tal­len­nuk­seen, kehi­tys- ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö Keijo Aho kertoo. 

M‑Files pal­ve­lee hyvin doku­men­tin­hal­lin­taa yhtiös­sä, jos­sa tar­vi­taan eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia tie-dos­toil­le. Ahon mukaan jär­jes­tel­män käyt­tö on myös jou­he­vaa van­haan kan­sio­ra­ken­tee­seen verrattuna. 

– Mitä enem­män jär­jes­tel­män filo­so­fi­aan pää­see sisäl­le, sitä posi­tii­vi­sem­pi se on käyt­tä­jän sil­mis­sä. Tiedostojen sijain­tia ei tar­vit­se enää muis­tel­la, kun voi teh­dä haku­ja meta­tie­to­jen avul­la ja luo­da omia käyt-täjä­koh­tai­sia näky­miä. Tämä sääs­tää ennen kaik­kea aikaa, ja aika­han on rahaa! Vaasalainen säh­kö- ja ener­gia­teol­li­suu­den ali­han­kin­tayh­tiö SOP-Metal Oy on jo vuo­sien ajan luot­ta­nut doku­ment­tien­hal­lin­nas­sa Kosilan M‑Files-poh­jai­seen järjestelmään. 

Aikaisemmin yhtiös­sä ei ollut yhte­näis­tä käy­tän­töä, vaan doku­men­tit sijait­si­vat hajal­laan, ja oikean ja ajan­ta­sai­sim­man tie­dos­ton etsi­mi­nen oli usein työ­läs­tä. M‑Files-jär­jes­tel­mä tar­jo­si yhtiön tar­pei­siin sopi­van ratkaisun. 

– Nyt esi­mer­kik­si kaik­ki laa­dun­hal­lin­taan liit­ty­vät doku­men­tit ovat yhdes­sä pai­kas­sa, samoin kaik­ki val­mis­tuk­seen liit­ty­vät ohjeet ja työ­oh­jeet. Näiden lisäk­si on mää­ri­tel­ty luo­ki­tuk­set eri­tyyp­pis­ten doku-ment­tien tal­len­nuk­seen, kehi­tys- ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö Keijo Aho kertoo. 

M‑Files pal­ve­lee hyvin doku­men­tin­hal­lin­taa yhtiös­sä, jos­sa tar­vi­taan eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia tie-dos­toil­le. Ahon mukaan jär­jes­tel­män käyt­tö on myös jou­he­vaa van­haan kan­sio­ra­ken­tee­seen verrattuna. 

– Mitä enem­män jär­jes­tel­män filo­so­fi­aan pää­see sisäl­le, sitä posi­tii­vi­sem­pi se on käyt­tä­jän sil­mis­sä. Tiedostojen sijain­tia ei tar­vit­se enää muis­tel­la, kun voi teh­dä haku­ja meta­tie­to­jen avul­la ja luo­da omia käyt-täjä­koh­tai­sia näky­miä. Tämä sääs­tää ennen kaik­kea aikaa, ja aika­han on rahaa! 

Lisää ajankohtaisia:

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella Nive Notiksella voidaan raportoida mitä tahansa tietoa kentältä. Asiakas...