Kosilan tarjoama räätälöity ratkaisu vastasi täydellisesti tarpeisiimme

Osuuskunta Valkeaveden toi­mi­tus­joh­ta­ja Annukka Takalon mukaan M‑Filesin käyt­töön­o­ton myö­tä työ­te­ho orga­ni­saa­tios­sa on kas­va­nut jopa 30 %.

Valkeaveden työn­te­ki­jöi­den arjes­sa oli aikai­sem­min ollut doku­men­tin- ja tie­don­hal­lin­taan liit­ty­viä haas­tei­ta. Käytössä olleet perin­tei­set kan­sio­ra­ken­teet ja haja­nai­set tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät oli­vat aiheut­ta­neet usein doku­ment­tien katoa­mi­sia ja ver­sioi­den sekoit­tu­mi­sia sekä vai­keut­ta­neet oikean tie­don nope­aa löy­ty­mis­tä. Näistä puo­les­taan oli seu­ran­nut tehot­to­muut­ta sekä viivästyksiä.

– Kosila rat­kai­si ongel­mam­me toi­mit­ta­mal­la meil­le yhte­näi­sen ja tehok­kaan meta­tie­to­poh­jai­sen doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, M‑Filesin. Se on muun muas­sa hel­pot­ta­nut ja nopeut­ta­nut doku­ment­tien ja tie­don löy­ty­mis­tä, vähen­tä­nyt manu­aa­li­sen työn ja vir­hei­den mää­rää sekä paran­ta­nut pro­ses­sien hal­lin­taa. M‑Filesin ansios­ta veden­ja­ke­lu­lai­tok­sem­me toi­min­ta on tehos­tu­nut arvioi­dem­me mukaan jopa 30 %, Takalo kertoo.

Hänen mukaan­sa uusi jär­jes­tel­mä vaa­ti alus­sa hie­man totut­te­lua, mut­ta Kosilan tar­joa­man kou­lu­tuk­sen ja jat­ku­van tuen ansios­ta hen­ki­lös­tö oppi M‑Filesin käy­tön kui­ten­kin nopeas­ti. Järjestelmän käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys ja sel­keät hyö­dyt päi­vit­täi­ses­sä työs­sä ovat osal­taan aut­ta­neet omaksumisprosessissa.

– Valitsimme Kosilan toi­mit­ta­ja­kump­pa­nik­si, kos­ka heil­lä on vah­va asian­tun­te­mus, pit­kä koke­mus doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­mi­ses­ta sekä asia­kas­läh­töi­nen lähes­ty­mis­ta­pa – ja olem­me olleet pää­tök­seem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä. Kosila tar­jo­si meil­le rää­tä­löi­dyn rat­kai­sun, joka vas­taa täy­del­li­ses­ti tar­pei­tam­me. Heidän ammat­ti­tai­toi­nen ja ystä­väl­li­nen asia­kas­pal­ve­lun­sa on ollut kor­vaa­ma­ton niin käyt­töön­o­ton aika­na kuin sen jäl­keen­kin. Kosilan sitou­tu­mi­nen asiak­kai­den menes­tyk­seen ja kyky tar­jo­ta käy­tän­nön rat­kai­su­ja on teh­nyt heis­tä erin­omai­sen kump­pa­nin veden­ja­ke­lu­lai­tok­sel­lem­me, Takalo tote­aa tyytyväisenä.

M‑Filesin ja Kosilan avul­la olem­me aikaan­saa­neet mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia toi­min­nas­sam­me. Voimme läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hei­tä muil­le­kin orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka etsi­vät teho­kas­ta doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää ja luo­tet­ta­vaa toimittajakumppania.

Lisää ajankohtaisia:

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan palvelupäällikkö Jussi Juntumaan polku kosilalaiseksi on hieman poikkeuksellinen ja hänen sydäntään lähellä on...