Käytettävyys on valttia

Jussi Juntumaa

Kosilan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jussi Juntumaan pol­ku kosi­la­lai­sek­si on hie­man poik­keuk­sel­li­nen ja hänen sydän­tään lähel­lä on tek­nis­ten rat­kai­su­jen käytettävyys.

– Koulutukseltani olen jul­kis­hal­lin­non mer­ko­no­mi vuo­si­mal­lia 1995. Varsinainen työ­ura­ni alkoi mat­ka­pu­he­lin­myyn­nis­tä, jota seu­ra­si lähes vuo­si­kym­me­nen pitui­nen pät­kä teleo­pe­raat­to­rin pal­ve­luk­ses­sa. Sieltä siir­ryin Meidän IT- ja Talous Oy:öön ja lopul­ta Kosilaan, jos­sa aloi­tin 1.3.2023, Jussi tii­vis­tää työhistoriansa.

Jussi teki aikai­sem­mas­sa työ­pai­kas­saan Kosilan kans­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä useam­man vuo­den ajan. Hänen mie­les­tään kosi­la­lai­set oli­vat hyviä tyyp­pe­jä ja heis­tä välit­tyi työ­pai­kan erin­omai­nen hen­ki. Jussi ihai­li myös hei­dän innos­tu­nei­suut­taan sekä jat­ku­vaa halua kehit­tää omaa osaa­mis­taan. Ja mikä tär­kein­tä; Kosilan työn­te­ki­jät herät­ti­vät vah­vaa luot­ta­mus­ta ja osoit­ti­vat erin­omais­ta ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä – myös isois­sa pro­jek­teis­sa ja tiu­kois­sa paikoissa.

Pöydän toi­sel­le puolelle

– Oltuani edel­li­sen työ­nan­ta­ja­ni pal­ve­luk­ses­sa rei­lun kym­me­nen vuo­den ajan huo­ma­sin kai­paa­va­ni työ­ural­le­ni hie­man uusi tuu­lia. Asia nousi esiin toi­si­naan myös kosi­la­lais­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa­ni. He oli­vat ilmei­ses­ti havain­neet per­soo­na­ni osaa­vak­si ja yhteis­työm­me miel­lyt­tä­väk­si, kos­ka ehdot­ti­vat yllät­täen heil­le siir­ty­mis­tä. Kosilasta ja kosi­la­lai­sis­ta ker­ty­neen tie­to­ni poh­jal­ta pää­tös oli help­po teh­dä, Jussi kertoo.

Työpaikan vaih­to sujui hyväs­sä hen­ges­sä; Jussin enti­nen työ­an­ta­ja säi­lyi Kosilan asiak­kaa­na ja yhteis­työ jat­kuu edel­leen. Jussin siir­ty­mi­nen ”pöy­dän toi­sel­le puo­lel­le” mah­dol­lis­ti hil­jai­sen tie­don sekä asiak­kuu­den ymmär­tä­mi­sen säi­ly­mi­sen, mikä on osoit­tau­tu­nut kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le mie­lui­sek­si asiaksi.

– Työskentelen Kosilassa pal­ve­lu­pääl­lik­kö­nä ja toi­mi­paik­ka­ni on Lappeenranta. Työhöni kuu­luu muun muas­sa asia­kas­kon­sul­taa­tio­ta, rat­kai­sui­den suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta, pal­ve­lu­pyyn­tö­jen käsit­te­lyä sekä yhtey­den­pi­toa asiak­kai­siin. Istun pal­jon pala­ve­reis­sa, jois­sa kes­kus­tel­laan asiak­kaan halua­mis­ta rat­kai­suis­ta sekä nykyis­ten käyt­tö­ta­vois­ta ja nii­den kehit­tä­mi­ses­tä. Asiakas halu­aa yleen­sä teh­dä työ­tä hel­pom­min, luo­da yhte­ne­väi­siä toi­min­ta­mal­le­ja sekä jäsen­nel­lä tie­toa tehok­kaam­min ja taa­ta sen help­po löy­det­tä­vyys. Meiltä puo­les­taan löy­tyy ymmär­rys asian­hal­lin­nan tek­ni­ses­tä puo­les­ta. Työssäni tar­vi­taan subs­tans­sio­saa­mis­ta ja asiak­kaan rat­kai­su­jen ja toi­min­taym­pä­ris­tön tun­te­mus­ta, Jussi toteaa.

Jussin mukaan yksi Kosilan suu­rim­mis­ta vah­vuuk­sis­ta ja erot­tau­tu­mis­te­ki­jöis­tä on todel­la laa­ja reper­tu­aa­ri omia, lop­puun asti aja­tel­tu­ja ja vakioi­tu­ja rat­kai­su­ja sekä hyväk­si havait­tu­ja mal­le­ja. Niissä kai­kis­sa näkyy Kosilan pit­kä ja moni­puo­li­nen koke­mus eri­lai­sis­ta asiakkaista.

– Parasta nykyi­ses­sä työs­sä­ni on se, että voin olla oikeas­ti avuk­si tuo­mal­la omaa asian­tun­te­mus­ta­ni asiak­kaan käyt­töön. Erityisen pal­kit­se­via ovat haas­ta­vis­sa pro­jek­teis­sa saa­vu­te­tut mer­kit­tä­vät ste­pit; kun löy­dät logii­kan tai rat­kai­set jon­kin mit­ta­van ongel­man, teki­si mie­li nous­ta tuo­lis­ta ja vähän tuu­le­tel­la, Jussi sanoo naurahtaen.

Teknisten rat­kai­su­jen käyt­tö olta­va hel­pos­ti opittavissa

– Käytettävyys on itsel­le­ni sydä­men asia. Ihmiset eivät usein ole kiin­nos­tu­nei­ta tek­ni­sis­tä väli­neis­tään tai he eivät ehdi – tai edes halua – ope­tel­la nii­hin liit­ty­viä uusia, välil­lä hyvin­kin moni­mut­kai­siin asioi­ta. Ja niin asian pitää olla­kin; asiak­kai­den pitää pys­tyä kes­kit­ty­mään omaan työ­hön­sä ilman ryh­ty­mis­tä jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­jak­si. Tällaisissa tilan­teis­sa Kosilan ammat­ti­tai­to ja ymmär­rys käy­tet­tä­vyy­den mer­ki­tyk­ses­tä nousee esiin.

”Pystymme luo­maan tek­ni­ses­ti toi­mi­via rat­kai­su­ja, jot­ka ovat myös intui­tii­vi­sia, pal­ve­le­vat tar­koi­tus­taan ja joi­den käyt­tö on nope­aa sekä hel­pos­ti opit­ta­vis­sa. Tällöin ne myös imple­men­toi­tu­vat aidos­ti asiak­kaan liiketoimintaan.”

Jussi Juntumaa, palvelupäällikkö

Jussi ker­too käy­tet­tä­vyy­den ole­van avai­na­se­mas­sa myös laa­jen­net­ta­vuu­des­sa. Usein aloi­te­taan mel­ko yksin­ker­tai­ses­ta perus­toi­min­nal­li­suu­des­ta, jol­loin hyvä käy­tet­tä­vyys mah­dol­lis­taa rat­kai­su­jen laa­jen­ta­mi­sen asiak­kaan tar­pei­den mukaan; voi­daan esi­mer­kik­si tuo­da lisää omi­nai­suuk­sia, jot­ka nou­dat­te­le­vat samaa hyväk­si havait­tua käyttölogiikkaa.

Vastapainoa työl­le

– Työpäiväni kulu­vat joi­den­kin mie­les­tä ken­ties hie­man tyl­sien asioi­den paris­sa, mut­ta olen onnel­li­nen löy­det­tyä­ni oman, nau­tin­nol­li­sen jut­tu­ni. On sil­ti tär­ke­ää, että työ­ajan ulko­puo­lel­la on asioi­ta, jot­ka anta­vat vir­taa ja toi­mi­vat vas­ta­pai­no­na koneen ääres­sä istu­mi­sel­le. Vapaa-aika­ni kuluu pit­käl­ti las­te­ni kans­sa tou­hu­tes­sa. Lisäksi har­ras­tan lenk­kei­lyä sekä maas­to­pyö­räi­lyä – ja välil­lä tulee käy­tyä ret­kei­le­mäs­sä laa­vul­la, Jussi tote­aa lopuksi.

Lisää ajankohtaisia: