Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Tiedon olles­sa yri­tyk­sis­sä kaik­kien nopeas­ti löy­det­tä­vis­sä, saa­daan aikaan parem­pia tulok­sia ja työs­ken­te­ly tehos­tuu. Kosilan M‑Files-rat­kai­sut tar­joa­vat inno­va­tii­vi­sen meta­tie­to­poh­jai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja työn­kul­ku­jen auto­maat­ti­sen hal­lin­nan. Sano hyväs­tit infor­maa­tio­kaa­ok­sel­le Kosilan M‑Files-rat­kai­su­jen ansiosta.

Meillä on vank­ka ja pit­kä­ai­kai­nen osaa­mi­nen jo vuo­des­ta 2008 alkaen M‑Filesin mah­dol­lis­ta­mis­ta moni­puo­li­sis­ta rat­kai­suis­ta yri­tys­ten tie­don­hal­lin­taan. Pitkän M‑Files-kump­pa­nuu­tem­me myö­tä meil­le on ker­ty­nyt syväl­lis­tä tie­to­tai­toa M‑Filesin rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä eri kokois­ten ja eri toi­mia­loil­la työs­ken­te­le­vien yri­tys­ten kanssa.

Pitkä koke­muk­sem­me ja vank­ka osaa­mi­sem­me höys­tet­ty­nä kii­tos­ta kerää­väl­lä asia­kas­läh­töi­sel­lä pal­ve­lul­lam­me ovat ehdot­to­mia vah­vuuk­siam­me. Tähän men­nes­sä olem­me toteut­ta­neet jo yli 200 asia­kas­koh­tai­ses­ti rää­tä­löi­tyä pro­jek­tia asiak­kail­lem­me. Meidät on valit­tu myös M‑Filesin kehit­tä­jäy­ri­tyk­sek­si asian­hal­lin­nan osalta.

Haastattelimme Kosilassa kehi­tys­pääl­li­kön teh­tä­vis­sä toi­mi­vaa Sami Saarta. Hänen vas­tuul­laan ovat muun muas­sa Kosilan tar­joa­mien rat­kai­su­jen tuot­teis­tus­työ ja kehit­tä­mi­nen sekä tie­tys­ti edel­lä mai­nit­tu kehi­tys­työ M‑Filesin asian­hal­lin­nan parissa.

Samilla on M‑Files Certified Solution Engineer ja M‑Files Certified Solution Architect ser­ti­fi­kaa­tit. Sertifikaatit toden­ta­vat M‑Files kump­pa­nei­den kom­pe­tens­sin M‑Files-tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­su­jen menes­tyk­sek­käi­nä toi­mit­ta­ji­na omil­le asiakkailleen.

Ketterää asian­tun­ti­juut­ta – rää­tä­löi­ty­jä ratkaisuja

IT-rat­kai­su­jen suu­rin haas­te tulee vas­taan käyt­töö­no­tos­sa, jol­loin tulee yleen­sä tar­ve muut­taa ole­mas­sa ole­via rutii­ne­ja ja tapo­ja. Uudet jär­jes­tel­mät aiheut­ta­vat ihmi­sis­sä hel­pos­ti muu­tos­vas­ta­rin­taa, kuten monet muut­kin uudet asiat. Toteaa Kosilan kehi­tys­pääl­lik­kö Sami Saari.

Meidän kil­pai­lue­duk­sem­me tääl­lä Kosilassa voi­daan lukea vank­ka M‑Files asian­tun­ti­juus sekä ket­te­rät ja asia­kas­läh­töi­set toi­min­ta­ta­vat. M‑Files on niin pal­jon muu­ta­kin, kuin vain doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. Yksi monis­ta M‑Filesin tar­joa­mis­ta hyö­dyis­tä on kaik­kien tie­don­hal­lin­nan toi­min­to­jen kes­kit­tä­mi­nen yhteen ja samaan jär­jes­tel­mään – M‑Filesiin. Käyttäjien ei tar­vit­se ope­tel­la mon­taa eri jär­jes­tel­mää ja nii­den logii­koi­ta, sil­lä M‑Files on käy­tän­nös­sä rää­tä­löi­tä­vis­sä lähes kaik­keen yri­tyk­sen toi­min­taan. Yksi jär­jes­tel­mä, yksi lisens­si, kaik­ki toi­min­not, Sami kiteyttää.

Taloudellinen rat­kai­su

Taloudellinen hyö­ty on sel­keä, sääs­tö syn­tyy lisens­si­mak­suis­sa, kos­ka täl­lä yhdel­lä ja samal­la jär­jes­tel­mäl­lä ja lisens­si­mak­sul­la voi­daan orga­ni­soi­da monen­lai­sia tie­don­hal­lin­nan rat­kai­su­ja. Taloudellista etua syn­tyy tie­tys­ti myös käyt­töö­no­tos­sa, kos­ka kaik­ki voi­daan toteut­taa yhden jär­jes­tel­män avul­la, ei tar­vit­se joka ker­ta ope­tal­la uusia asioi­ta, tote­aa Sami.

”Tapojen muut­ta­mi­nen on usein se hitain vai­he uusien jär­jes­tel­mien käyt­töö­no­tos­sa. M‑Files rat­kai­see tämän ongel­man. Yksi ja sama jär­jes­tel­mä on laa­jen­net­ta­vis­sa yri­tyk­sen eri toi­min­toi­hin, jol­loin uusien­kin lisä­osien käyt­töön­ot­to sujuu suh­teel­li­sen kit­kat­to­mas­ti, kun ihmis­ten ei tar­vit­se joka ker­ta ope­tal­la jota­kin uut­ta järjestelmää.”

Sami Saari, kehityspäällikkö

Helpompi arki – tyy­ty­väi­sem­mät työntekijät

Sami pai­not­taa kosi­la­lais­ten tär­ke­ää roo­lia nime­no­maan asian­tun­ti­joi­na, par­hai­den kei­no­jen ja rat­kai­su­jen toteuttajina.

Me hal­lit­sem­me M‑Filesin syväl­li­ses­ti ja me tie­däm­me miten asiak­kaam­me saa­vat sii­tä par­haan hyö­dyn irti. Asiakkaan teh­tä­vä­nä ei ole osa­ta pyy­tää tai aja­tel­la kaik­kia M‑Filesin tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia. Se on mei­dän teh­tä­väm­me ja sen me myös teem­me, hän sanoo painokkaasti.

”Uuden jär­jes­tel­män teh­tä­vä­nä on aina ja poik­keuk­set­ta paran­taa ole­mas­sa ole­vaa tilan­net­ta, ei vai­keut­taa sitä. Jos orga­ni­saa­tiol­le perin­tei­nen kan­sio­ra­ken­ne­mal­li on hel­pom­pi omak­sua, voi­daan esi­mer­kik­si rää­tä­löi­den simu­loi­da M‑Filesiin vas­taa­va kan­sio­ra­ken­ne. M‑Files avaa moni­puo­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­sia doku­ment­tien hal­lin­taan, sil­lä voim­me raken­taa koko­nai­suu­det asiak­kail­lem­me niin monil­la eri tavoilla.”

Sami Saari, kehityspäällikkö

Ei ole ongel­mia – on ainoas­taan ratkaisuja

Lähtökohtaisesti pitää toki olla sel­vil­lä se, että mitä ongel­mia me olem­me rat­kai­se­mas­sa. Mielestäni on tär­ke­ää saa­da kaik­ki asian­osai­set saman pöy­dän ääreen, jol­loin läh­tö­ti­lan­ne on mah­dol­li­sim­man kat­ta­va. Kaikki jär­jes­tel­mä­rat­kai­sut vaa­ti­vat aina myös asiak­kail­tam­me työ­tä ja sitou­tu­mis­ta, yksin me emme ihmei­siin pys­ty. Jos tie­don­hal­lin­nan osal­ta on ongel­mia, niin kyl­lä nii­hin on aina myös rat­kai­su­ja. Mielestäni paras­ta täs­sä työs­sä onkin juu­ri se ongel­ma, johon mei­dän pitää löy­tää rat­kai­su, tote­aa Sami haas­tat­te­lun lopuksi.

Ryhdy sinä­kin Hallitsijaksi. Kosilan M‑Filesin tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­suil­la kaik­ki tie­to on aina saa­ta­vil­la­si, eikä mikään tie­to huku. Tiedonhallinta ei ole ongel­ma, sil­lä meil­lä on sii­hen rat­kai­su. Lue lisää tääl­lä.

Sami Saari, Kosilan kehityspäällikkö

Sami on kou­lu­tuk­sel­taan autoin­si­nöö­ri ja teol­li­nen muo­toi­li­ja. Sami on luo­nut uraa maa­il­mal­la kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä IT-alal­la kym­me­nen vuo­den ajan. Ajatus koti­seu­duil­le paluus­ta alkoi kyte­mään mie­lis­sä ja pik­ku­hil­jaa syn­tyi­kin pää­tös palaa­mi­ses­ta kotiin Keski-Pohjanmaalle. Töitäkin löy­tyi nopeas­ti insi­nöö­ri­toi­mis­ton lei­vis­sä, mut­ta työ ei tun­tu­nut Samin mie­les­tä sil­tä ihan omim­mal­ta. Sami näki ilmoi­tuk­sen Kosila Akatemiasta, joka tun­tui sil­lä het­kel­lä erit­täin hyväl­tä tilai­suu­del­ta. Niinpä hän päät­ti lait­taa hake­muk­sen mene­mään, paik­ka tuli ja insi­nöö­ri­toi­mis­ton hom­mat sai­vat jäädä.

Nykyisessä työs­sään Kosilan kehi­tys­teh­tä­vis­sä Sami sanoo oman insi­nöö­ri­mäi­sen ajat­te­lun istu­van teh­tä­vään erin­omai­ses­ti ja toi­saal­ta taas tuot­teis­tus­hank­keet tuo­vat muka­naan teh­tä­viä, jois­sa pää­see hyö­dyn­tä­mään teol­li­sen muo­toi­lun paris­sa opit­tu­ja asioita.

Lisää ajankohtaisia:

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan palvelupäällikkö Jussi Juntumaan polku kosilalaiseksi on hieman poikkeuksellinen ja hänen sydäntään lähellä on...