Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Tiedon olles­sa yri­tyk­sis­sä kaik­kien nopeas­ti löy­det­tä­vis­sä, saa­daan aikaan parem­pia tulok­sia ja työs­ken­te­ly tehos­tuu. Kosilan M‑Files-rat­kai­sut tar­joa­vat inno­va­tii­vi­sen meta­tie­to­poh­jai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja työn­kul­ku­jen auto­maat­ti­sen hal­lin­nan. Sano hyväs­tit infor­maa­tio­kaa­ok­sel­le Kosilan M‑Files-rat­kai­su­jen ansiosta.

Meillä on vank­ka ja pit­kä­ai­kai­nen osaa­mi­nen jo vuo­des­ta 2008 alkaen M‑Filesin mah­dol­lis­ta­mis­ta moni­puo­li­sis­ta rat­kai­suis­ta yri­tys­ten tie­don­hal­lin­taan. Pitkän M‑Files-kump­pa­nuu­tem­me myö­tä meil­le on ker­ty­nyt syväl­lis­tä tie­to­tai­toa M‑Filesin rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä eri kokois­ten ja eri toi­mia­loil­la työs­ken­te­le­vien yri­tys­ten kanssa.

Pitkä koke­muk­sem­me ja vank­ka osaa­mi­sem­me höys­tet­ty­nä kii­tos­ta kerää­väl­lä asia­kas­läh­töi­sel­lä pal­ve­lul­lam­me ovat ehdot­to­mia vah­vuuk­siam­me. Tähän men­nes­sä olem­me toteut­ta­neet jo yli 200 asia­kas­koh­tai­ses­ti rää­tä­löi­tyä pro­jek­tia asiak­kail­lem­me. Meidät on valit­tu myös M‑Filesin kehit­tä­jäy­ri­tyk­sek­si asian­hal­lin­nan osalta.

Haastattelimme Kosilassa kehi­tys­pääl­li­kön teh­tä­vis­sä toi­mi­vaa Sami Saarta. Hänen vas­tuul­laan ovat muun muas­sa Kosilan tar­joa­mien rat­kai­su­jen tuot­teis­tus­työ ja kehit­tä­mi­nen sekä tie­tys­ti edel­lä mai­nit­tu kehi­tys­työ M‑Filesin asian­hal­lin­nan parissa.

Samilla on M‑Files Certified Solution Engineer ja M‑Files Certified Solution Architect ser­ti­fi­kaa­tit. Sertifikaatit toden­ta­vat M‑Files kump­pa­nei­den kom­pe­tens­sin M‑Files-tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­su­jen menes­tyk­sek­käi­nä toi­mit­ta­ji­na omil­le asiakkailleen.

Ketterää asian­tun­ti­juut­ta – rää­tä­löi­ty­jä ratkaisuja

IT-rat­kai­su­jen suu­rin haas­te tulee vas­taan käyt­töö­no­tos­sa, jol­loin tulee yleen­sä tar­ve muut­taa ole­mas­sa ole­via rutii­ne­ja ja tapo­ja. Uudet jär­jes­tel­mät aiheut­ta­vat ihmi­sis­sä hel­pos­ti muu­tos­vas­ta­rin­taa, kuten monet muut­kin uudet asiat. Toteaa Kosilan kehi­tys­pääl­lik­kö Sami Saari.

Meidän kil­pai­lue­duk­sem­me tääl­lä Kosilassa voi­daan lukea vank­ka M‑Files asian­tun­ti­juus sekä ket­te­rät ja asia­kas­läh­töi­set toi­min­ta­ta­vat. M‑Files on niin pal­jon muu­ta­kin, kuin vain doku­men­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. Yksi monis­ta M‑Filesin tar­joa­mis­ta hyö­dyis­tä on kaik­kien tie­don­hal­lin­nan toi­min­to­jen kes­kit­tä­mi­nen yhteen ja samaan jär­jes­tel­mään – M‑Filesiin. Käyttäjien ei tar­vit­se ope­tel­la mon­taa eri jär­jes­tel­mää ja nii­den logii­koi­ta, sil­lä M‑Files on käy­tän­nös­sä rää­tä­löi­tä­vis­sä lähes kaik­keen yri­tyk­sen toi­min­taan. Yksi jär­jes­tel­mä, yksi lisens­si, kaik­ki toi­min­not, Sami kiteyttää.

Taloudellinen rat­kai­su

Taloudellinen hyö­ty on sel­keä, sääs­tö syn­tyy lisens­si­mak­suis­sa, kos­ka täl­lä yhdel­lä ja samal­la jär­jes­tel­mäl­lä ja lisens­si­mak­sul­la voi­daan orga­ni­soi­da monen­lai­sia tie­don­hal­lin­nan rat­kai­su­ja. Taloudellista etua syn­tyy tie­tys­ti myös käyt­töö­no­tos­sa, kos­ka kaik­ki voi­daan toteut­taa yhden jär­jes­tel­män avul­la, ei tar­vit­se joka ker­ta ope­tal­la uusia asioi­ta, tote­aa Sami.

”Tapojen muut­ta­mi­nen on usein se hitain vai­he uusien jär­jes­tel­mien käyt­töö­no­tos­sa. M‑Files rat­kai­see tämän ongel­man. Yksi ja sama jär­jes­tel­mä on laa­jen­net­ta­vis­sa yri­tyk­sen eri toi­min­toi­hin, jol­loin uusien­kin lisä­osien käyt­töön­ot­to sujuu suh­teel­li­sen kit­kat­to­mas­ti, kun ihmis­ten ei tar­vit­se joka ker­ta ope­tal­la jota­kin uut­ta järjestelmää.”

Sami Saari, kehityspäällikkö

Helpompi arki – tyy­ty­väi­sem­mät työntekijät

Sami pai­not­taa kosi­la­lais­ten tär­ke­ää roo­lia nime­no­maan asian­tun­ti­joi­na, par­hai­den kei­no­jen ja rat­kai­su­jen toteuttajina.

Me hal­lit­sem­me M‑Filesin syväl­li­ses­ti ja me tie­däm­me miten asiak­kaam­me saa­vat sii­tä par­haan hyö­dyn irti. Asiakkaan teh­tä­vä­nä ei ole osa­ta pyy­tää tai aja­tel­la kaik­kia M‑Filesin tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia. Se on mei­dän teh­tä­väm­me ja sen me myös teem­me, hän sanoo painokkaasti.

”Uuden jär­jes­tel­män teh­tä­vä­nä on aina ja poik­keuk­set­ta paran­taa ole­mas­sa ole­vaa tilan­net­ta, ei vai­keut­taa sitä. Jos orga­ni­saa­tiol­le perin­tei­nen kan­sio­ra­ken­ne­mal­li on hel­pom­pi omak­sua, voi­daan esi­mer­kik­si rää­tä­löi­den simu­loi­da M‑Filesiin vas­taa­va kan­sio­ra­ken­ne. M‑Files avaa moni­puo­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­sia doku­ment­tien hal­lin­taan, sil­lä voim­me raken­taa koko­nai­suu­det asiak­kail­lem­me niin monil­la eri tavoilla.”

Sami Saari, kehityspäällikkö

Ei ole ongel­mia – on ainoas­taan ratkaisuja

Lähtökohtaisesti pitää toki olla sel­vil­lä se, että mitä ongel­mia me olem­me rat­kai­se­mas­sa. Mielestäni on tär­ke­ää saa­da kaik­ki asian­osai­set saman pöy­dän ääreen, jol­loin läh­tö­ti­lan­ne on mah­dol­li­sim­man kat­ta­va. Kaikki jär­jes­tel­mä­rat­kai­sut vaa­ti­vat aina myös asiak­kail­tam­me työ­tä ja sitou­tu­mis­ta, yksin me emme ihmei­siin pys­ty. Jos tie­don­hal­lin­nan osal­ta on ongel­mia, niin kyl­lä nii­hin on aina myös rat­kai­su­ja. Mielestäni paras­ta täs­sä työs­sä onkin juu­ri se ongel­ma, johon mei­dän pitää löy­tää rat­kai­su, tote­aa Sami haas­tat­te­lun lopuksi.

Ryhdy sinä­kin Hallitsijaksi. Kosilan M‑Filesin tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­suil­la kaik­ki tie­to on aina saa­ta­vil­la­si, eikä mikään tie­to huku. Tiedonhallinta ei ole ongel­ma, sil­lä meil­lä on sii­hen rat­kai­su. Lue lisää tääl­lä.

Sami Saari, Kosilan kehityspäällikkö

Sami on kou­lu­tuk­sel­taan autoin­si­nöö­ri ja teol­li­nen muo­toi­li­ja. Sami on luo­nut uraa maa­il­mal­la kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä IT-alal­la kym­me­nen vuo­den ajan. Ajatus koti­seu­duil­le paluus­ta alkoi kyte­mään mie­lis­sä ja pik­ku­hil­jaa syn­tyi­kin pää­tös palaa­mi­ses­ta kotiin Keski-Pohjanmaalle. Töitäkin löy­tyi nopeas­ti insi­nöö­ri­toi­mis­ton lei­vis­sä, mut­ta työ ei tun­tu­nut Samin mie­les­tä sil­tä ihan omim­mal­ta. Sami näki ilmoi­tuk­sen Kosila Akatemiasta, joka tun­tui sil­lä het­kel­lä erit­täin hyväl­tä tilai­suu­del­ta. Niinpä hän päät­ti lait­taa hake­muk­sen mene­mään, paik­ka tuli ja insi­nöö­ri­toi­mis­ton hom­mat sai­vat jäädä.

Nykyisessä työs­sään Kosilan kehi­tys­teh­tä­vis­sä Sami sanoo oman insi­nöö­ri­mäi­sen ajat­te­lun istu­van teh­tä­vään erin­omai­ses­ti ja toi­saal­ta taas tuot­teis­tus­hank­keet tuo­vat muka­naan teh­tä­viä, jois­sa pää­see hyö­dyn­tä­mään teol­li­sen muo­toi­lun paris­sa opit­tu­ja asioita.

Lisää ajankohtaisia:

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan palvelupäällikkö Jussi Juntumaan polku kosilalaiseksi on hieman poikkeuksellinen ja hänen sydäntään lähellä on...

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella Nive Notiksella voidaan raportoida mitä tahansa tietoa kentältä. Asiakas...