Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobii­li­so­vel­luk­sel­la Nive Notiksella voi­daan rapor­toi­da mitä tahan­sa tie­toa ken­täl­tä. Asiakas mää­rit­te­lee itse sen, mitä tie­to­ja kerä­tään. Mobiilisovelluksen kaut­ta voi­daan lisä­tä kuvia, videoi­ta, sijain­ti­mer­kin­tö­jä, poh­ja­piir­rok­sia, lukea QR-koo­de­ja tai vaik­ka sanel­la kuvaus asias­ta. Nive Notis integroi­tuu suo­raan M‑Filesiin ja se toi­mii sekä Android- että iOS laitteissa.

”Uskon vah­vas­ti, että yhteis­työm­me ansios­ta ase­mam­me mark­ki­noil­la vah­vis­tuu ja voim­me pal­vel­la asiak­kai­tam­me entis­tä parem­min. Yhteistyömme Niven kans­sa tekee meis­tä vah­vem­pia ja uskon vah­vas­ti, että yhteis­työm­me tulee myös vah­vis­ta­maan ase­miam­me mark­ki­noil­la. Niven ja Kosilan yhteis­työ mah­dol­lis­taa entis­tä­kin laa­jem­man ja kat­ta­vam­man pal­ve­lu­va­li­koi­man asiak­kail­lem­me. Nivellä, kuten meil­lä­kin on vank­ka ja pit­kä koke­mus M‑Files toteu­tuk­sis­ta. On ilo teh­dä yhteis­työ­tä yhteis­ten asiak­kai­dem­me hyväk­si Niven kal­tai­sen osaa­van kump­pa­nin kans­sa. Odotamme innol­la yhteis­työ­täm­me ja uskon vah­vas­ti, että yhteis­työm­me avul­la syn­ny­täm­me lisä­ar­voa itsel­lem­me kuin myös asiak­kail­lem­me.” – Toteaa Kosilan yksi­kön pääl­lik­kö Jari Lundell

”Tämä kump­pa­nuus avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia ja lupaa parem­pia rat­kai­su­ja asiak­kail­lem­me. Kosila on osoit­ta­nut vah­vaa osaa­mis­taan alal­la, ja yhdes­sä Nivellä voim­me luo­da entis­tä inno­va­tii­vi­sem­pia ja kes­tä­väm­piä rat­kai­su­ja asiak­kail­lem­me sekä Nive Notiksella että M‑Filesilla. Odotan innol­la mitä alka­nut yhteis­työ tuo tullessaan.”

Pekka Korpela

“Olemme erit­täin innois­sam­me sii­tä, miten Niven kehit­tä­mä mobii­li­so­vel­lus tulee tar­joa­maan entis­tä moni­puo­li­sem­pien pal­ve­lui­den kaut­ta sel­ke­ää lisä­ar­voa ja hyö­tyä asiakkaillemme.”

Kosilan yksi­kön pääl­lik­kö Jari Lundell

Mikä on Nive Notis?

Nive Notis ‑mobii­li­so­vel­luk­sel­la rapor­toit hel­pos­ti, tur­val­li­ses­ti ja välit­tö­mäs­ti tär­keät havain­not sijain­ti­tie­toi­neen yri­tyk­sen M‑Files ‑jär­jes­tel­mään, jos­sa tie­dot ovat välit­tö­mäs­ti jakokäsiteltävissä.

Lisää ajankohtaisia:

Käytettävyys on valttia

Käytettävyys on valttia

Kosilan palvelupäällikkö Jussi Juntumaan polku kosilalaiseksi on hieman poikkeuksellinen ja hänen sydäntään lähellä on...