Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Uuden toimintamallin tulee olla parannus entiseen

Tiedon olles­sa yri­tyk­sis­sä kaik­kien nopeas­ti löy­det­tä­vis­sä, saa­daan aikaan parem­pia tulok­sia ja työs­ken­te­ly tehos­tuu. Kosilan M‑Files-rat­kai­sut tar­joa­vat inno­va­tii­vi­sen meta­tie­to­poh­jai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja työn­kul­ku­jen...
Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Kosila ja NIVE yhteistyöhön

Helppokäyttöisellä mobii­li­so­vel­luk­sel­la Nive Notiksella voi­daan rapor­toi­da mitä tahan­sa tie­toa ken­täl­tä. Asiakas mää­rit­te­lee itse sen, mitä tie­to­ja kerä­tään. Mobiilisovelluksen kaut­ta voi­daan lisä­tä kuvia, videoi­ta, sijain­ti­mer­kin­tö­jä,...
M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

M‑Files tiedonhallinnalla tehoa ja säästöä

Vaasalainen säh­kö- ja ener­gia­teol­li­suu­den ali­han­kin­tayh­tiö SOP-Metal Oy on jo vuo­sien ajan luot­ta­nut tie­don­hal­lin­nas­sa Kosilan M‑Files-poh­jai­seen järjestelmään.  Aikaisemmin yhtiös­sä ei ollut yhte­näis­tä käy­tän­töä, vaan doku­men­tit...